Számítógép-karbantartás, rendszerfelügyelet már havi 3.500,- forinttól! Telefonos segítségnyújtás, távsegítség vagy helyszíni problémamegoldás, attól függően, mi a leghatékonyabb a probléma megoldásához.

Válassza ki az Ön számára leginkább megfelelő szolgáltatási csomagunkat és nem kell többé aggódnia eszközei megbízható működése vagy adatai biztonsága miatt!

Általános Szerződési Feltételek

A VEGAcom Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban, mint ÁSZF) internetes tartalom-szolgáltatások (domain név, email és honlap üzemeltetés) nyújtása tárgyában. Ennek elfogadásával Ön szolgáltatási feltételeinket elfogadja, a szolgáltatási keretszerződése létrejön.

Hatályos: 2003. április 1. napjától.

 

I. AZ ÁSZF ALANYAI

1.1 Jelen ÁSZF kiterjed egyrészről a VEGAcom Kft.-re, mint szolgáltatóra (továbbiakban, mint Szolgáltató), másrészről a szolgáltatást igénybe vevő megrendelőre (a továbbiakban, mint Megrendelő).

a.) Szolgáltató
Szolgáltató a Megrendelővel megkötött szolgáltatási keretszerződés és Megrendelő lap (továbbiakban együttesen, mint Megállapodás) alapján a Megállapodásban meghatározott szolgáltatás(oka)t nyújtja.
Neve: VEGAcom Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Címe: 8244 Dörgicse, Csicsói utca 13. 
Telefon: (+36 87) 544-002, (+36 30) 954-8448
Fax: (+36 87) 544-002
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Honlap: www.vegacom.hu

b.) Megrendelő
Megrendelő az a természetes vagy jogi személy, amely a Szolgáltatóval megkötött Megállapodás alapján az abban meghatározott szolgáltatás(oka)t igénybe veszi.

1.2 Megrendelő lehet bármely természetes vagy jogi személy, amellyel a Szolgáltató és közte érvényes Megállapodás létrejön.

1.3 Megrendelő és Szolgáltató a továbbiakban együttesen, mint Felek.

 

II. AZ ÁSZF HATÁLYA

2.1 Jelen ÁSZF kiterjed a VEGAcom Kft. minden internetes tartalom-szolgáltatása tárgyában megkötött Megállapodásra.
Az ÁSZF szabályozza a Felek tartós jogviszonyának általános feltételeit, a Felek alapvető jogait és kötelezettségeit. Megrendelő által ténylegesen megrendelt szolgáltatásokat és azok paramétereit (választott díjcsomag, fizetési rendszeresség, stb.), valamint az ezekért fizetendő díjakat Felek a Megrendelő lapon határozzák meg.

2.2 A szolgáltatási szerződés a Megállapodás Megrendelő által történő aláírásával jön létre.

2.3 A Megállapodás rendes felmondási ideje mindkét fél számára 30 nap.

2.4 A Megállapodás megszűnik -a felmondási idő figyelembe vétele mellett-, amennyiben azt Szolgáltató vagy Megrendelő írásban felmondja.

2.5 A Megállapodás bármely módosításának vagy átruházásának feltétele az írásbeli forma, Szolgáltató és Megrendelő képviselői vagy meghatalmazottjai által aláírt formában.

 

III. AZ ÁSZF TÁRGYA

3.1 Szolgáltató vállalja, hogy kizárólagos tulajdonába és felügyelete alá tartozó szerver számítógépén Megrendelő részére az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:
- web tárterület szolgáltatás. Szolgáltató Megrendelő oldalait az Interneten közzéteszi és az oldalhoz állandó jellegű, internetes(távoli) hozzáférési lehetőséget biztosít a Megállapodás teljes időtartama alatt.
- elektronikus levelezés szolgáltatás
- internetes domain nevek regisztrációja, fenntartása, karbantartása.

 

IV. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1 Megrendelő a Megállapodásnak megfelelően nyújtott szolgáltatásokat köteles átvenni és ezekért Szolgáltatónak díjat fizetni.

4.2 Szolgáltató a Megrendelő lapon megjelölt és részletezett szolgáltatások díjáról és költségeiről a meghatározott fizetés gyakoriság mellett, a meghatározott fizetési mód szerinti jogosult számlát kibocsátani, melyet Megrendelő köteles befogadni, s azt határidőre kiegyenlíteni. Megrendelő kötelezettséget vállal a megjelölt szolgáltatások díjának határidőre történő megfizetésére.

4.3 Megrendelő fizetési kötelezettségeinek elmulasztása esetén Szolgáltató jogosult Megrendelő felé késedelmi kamat, valamint a késedelemmel okozott többletköltségek felszámítására.

4.4 Amennyiben Megrendelő a fizetési kötelezettségeinek felszólítás ellenére sem tesz eleget, Szolgáltató jogosult a szolgáltatás(oka)t részben vagy egészben korlátozni vagy a Megállapodást azonnali hatállyal felmondani. A Megállapodás ilyen megszűnése azonban nem mentesíti Megrendelőt fennálló fizetési kötelezettsége(i) alól.

4.5 Kizárólag Megrendelő jogosult a Megállapodás tárgyát használni, hasznosítani, azzal rendelkezni. Ha ezen jogok gyakorlását másnak átengedi vagy a szolgáltatást harmadik személynek bármilyen formában továbbadja, átengedi, hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely enélkül nem következett volna be. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ebben az esetben Szolgáltató jogosult a Megállapodás azonnali hatályú felmondására, valamint Megrendelő által megfizetett díjak az okozott kár összegével arányos visszatartására.

4.6 Megrendelő szavatol azért, hogy Szolgáltató szerverén az általa elhelyezett programok, vagy Megrendelő részéről történő egyéb beavatkozás a szolgáltatás folyamatosságában, minőségében, valamint az ott tárolt adatokban semmilyen kárt nem okoz. Megrendelő tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rendeltetésszerű joggyakorlás ezen követelményének szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegése esetén Szolgáltató jogosult a Megrendelő azonosításához szükséges adatait a károsult fél részére átadni.

4.7 Megrendelő a szolgáltatást kizárólag abban az esetben veheti igénybe, ha
- elfogadta jelen szolgáltatási keretszerződés feltételeit,
- érvényes, mindkét fél által aláírt Megrendelő lappal rendelkezik.

 

V. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5.1 Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megállapodásban részletezett szolgáltatásokat Megrendelő számára a szerződés teljes időtartama alatt biztosítja. A jelen keretszerződésben és Megrendelő lapon meghatározott szolgáltatások a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képzik.

5.2 Szolgáltató köteles szolgáltatásait karbantartani, az esetlegesen felmerült hibát a lehetőségeihez mérten a lehető leggyorsabban kijavítani, Megrendelő számára a Megállpodás tárgyát képező szolgáltatással kapcsolatos technikai felvilágosítást telefonon vagy e-mailen térítés nélkül megadni azzal a megszorítással, hogy a felvilágosítási kötelezettség kizárólag a szolgáltatás igénybevételéhez és rendeltetésszerű használatához szükséges információkra terjed ki.

5.3 Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő adatait titkosan kezeli, azokat Megrendelő beleegyezése nélkül nyilvánosságra nem hozza, azokat harmadik személynek át nem adja - hacsak erre adott helyzetben jogszabály nem kötelezi.

5.4 Szolgáltató az igényelt szolgáltatások aktiválásának időpontjától kezdődően felel a szolgáltatás folyamatos működőképességéért. Arra az időszakra, amely alatt a Megállapodás tárgya a Szolgáltatónak felróható okból nem érhető el rendeltetésszerűen, Megrendelőt díjfizetési kötelezettség nem terheli, ezzel az időszakkal a szerződés meghosszabbodik.

5.5. Szolgáltató szavatolja, hogy a Megállapodásban szereplő szolgáltatás biztosításához minden adminisztratív és technikai eszközzel rendelkezik, a szolgáltatás a Megállapodás megkötése után a szükséges technikai beállítások elvégzése után azonnal használatba vehető.

5.6 Szolgáltató jogosult az általa nyújtott szolgáltatásért a Megállapodásban rögzített díja(ka)t Megrendelő felé kiszámlázni.

5.7 Esetleges üzemzavar esetén Szolgáltató mindent megtesz a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárításáért. Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható okból bekövetkező eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatvesztésekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást karbantartási és fejlesztési célból, annak feltétlenül szükséges időtartamára felfüggessze - Megrendelő előzetes tájékoztatása mellett.

5.8 Szolgáltató a szolgáltatáskör bővítésére való jogát fenntartja - Megrendelő esetleges előzetes tájékoztatása nélkül is.

 

VI. VEGYES RENDELKEZÉSEK

6.1 Szolgáltató és Megrendelő kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és meghatalmazással, hogy jelen szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből fakadó szerződéses kötelezettségeiket teljesítsék.

6.2 Szolgáltató fenntartja magának a szolgáltatás karbantartásának jogát, amelynek időpontjáról, valamint várható időtartamáról Megrendelőt minden esetben előre tájékoztatja. A karbantartás idején változatlan díjfizetési kötelezettség mellett a szolgáltatás szünetel, azonban a Szolgáltató vállalja, hogy a szükséges munkákat a lehető leggyorsabban, a legkevésbé terhelt, Megrendelő számára legkisebb fennakadást és kellemetlenséget okozó időpontokban végzi el.

6.3 A tárterület tartalmáért, Megrendelőnek a magyar vagy nemzetközi jogszabályokat sértő tevékenységéért Szolgáltató felelősséget nem vállal, ez kizárólag Megrendelő felelőssége.

6.4 Szolgáltató a mindenkori árváltoztatás jogát fenntartja, amely változás azonban az érvényben lévő, határozott időre szóló szerződésekre nem vonatkozhat. Határozatlan időre szóló szerződés esetén Szolgáltató az árváltoztatást megelőzően legalább 30 nappal köteles Megrendelőt hiteltérdemlően értesíteni.
6.5 Megrendelő köteles az adataiban bekövetkezett változásokról Szolgáltatót haladéktalanul (de maximum 3 napon belül) értesíteni.

6.6 A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseire. Jelen szerződésben szereplő kifejezéseket és jogintézményeket - ha jelen szerződés másként nem rendelkezik – a magyar nyelv szabályai szerint, a szavak általánosan elfogadott mindennapi jelentése szerint, valamint a magyar jogszabályok alapján kell értelmezni.

6.7 Felek kijelentik, hogy a Megállapodás teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják.

 

VII. VIS MAJOR

7.1 Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis major) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés megfelelő teljesítését.

7.2 A teljesített szolgáltatások díjának kiegyenlítése alól azonban ezen körülmények sem jelentenek mentességet.

Kiemelt ajánlataink:
Ingyenes domain regisztráció!
Regisztráljon most ingyen domain nevet a VEGAcom-nál, s fizessen kevesebbet a fenntartásért!
Akciós tárhely csomag!
5 db e-mail+250Mb tárhely+domain regisztráció csupán nettó 12.000,- forint éves díjért!
Helyszíni számítógépjavítás (PC szervíz), akár az Ön otthonában
Ha szeretné megelőzni a bajt vagy megoldani a felmerült problémát! Feltárjuk a hiba okát és elvégezzük a javítást.
Rendszerfelügyelet már havi 3.500,- forinttól
Telefonos segítségnyújtás, távsegítség vagy helyszíni problémamegoldás, attól függően, mi a leghatékonyabb a probléma megoldásához.